Köpvillkor

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Arco crown AB. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Arco crown AB ingår ej avtal med personer under 18 år. Arco crown AB förbehåller sig rätten att neka en order.

Priser anges alltid inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart felaktiga priser. Misstänkta fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.  

Konsument

För privatpersoner tillämpar Arco crown AB Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Arco crown AB uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som Tillverkningsvara i butiken. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: "för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal". 

Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas Arco crown AB inom 14 dagar och då genom att  konsumentverkets standardblankett användas.

Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt. 

Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer Arco crown AB att debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget.

Observera att granskningsrätten ej kan tillämpas på varor som går under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Är du som kund osäker på vilka produkter som omfattas av granskningsrätten, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet.

När returnerad vara är åter Arco crown AB lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad eller expeditionsavgift. På det belopp som återbetalas har Arco crown AB rätt att göra avdrag för värdeminsking. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

Arco crown AB återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter Arco crown AB lager. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet. 

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd.

Vid retur från kund till Arco crown AB, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.  

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

Företag

I de fall som näringsidkare handlar hos Arco crown AB så tillämpas Köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 15 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

 

Garantier

Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen och Distans- och hemförsäljningslagen omfattas vissa varor av produktgaranti från leverantören. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras utan kostnad för dig. Kontakta oss så hjälper vi dig se till att varan skickas till rätt serviceställe. Vid vissa tillfällen ser vi till att en reparatör skickas ut för hembesök. Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid till exempel felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis.

Reklamation

Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta vår kundtjänst så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Arco crown AB. Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Vill ni genomföra en reklamation var vänlig kontakta vår kundtjänst.

Garantifrågor i övrigt anmäls till Arco crown AB.

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet.

Service och reparation

Vissa varor repareras av auktoriserad serviceverkstad om fel skulle uppstå. För service måste produkten skickas eller avlämnas på auktoriserad serviceverkstad. Kontakta kundtjänst för att få veta vilken verkstad som ska användas. 

Kvitto ska uppvisas vid inlämning hos verkstad.

Garanti gäller ej för:

  • Skador som uppstått på grund av felaktig eller utebliven service eller underhåll.
  • Skador som uppstått på grund av att bruksanvisningen inte har följts eller att produkten monterats felaktigt.
  • Normalt slitage eller förbrukningsdetaljer.

Garantitiden är normalt 2 år, vissa undantag kan förekomma.

Reparation under garantitiden är kostnadsfri. Skulle felet ej omfattas av garantin tillkommer kostnad för undersökning, eventuell frakt och reparation.

Utbyte eller reparation av vara innebär ej förlängning eller ny garantitid. 

Force Majeure

Arco crown AB anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Tvist

Konsument

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Om tvisten kvarstår tillämpar Arco crown AB (Bolaget) s.k. alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Bolaget avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN's utslag.
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm .

Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.

Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Smooth shopping med Klarna checkout

https://www.klarna.com/se/hur-funkar-det/

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen